Του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΔΗ – μέλους Προεδρείου της Ένωσης Εθνικών Διασπορών Ρωσσίας της Ρωσσικής Ομοσπονδίας, για την διάσωση από το κρατικό αρχείο Αμπχαζίας του αρχείου της εφημερίδας «ΚΟΚΙΝΟΣ ΚΑΠΝΑΣ» από τον Πρόεδρο του Π.Σ. «η ΑΡΓΩ» Χρ. Σοφιανίδη με ένα ακόμα μέλος, που ενδιαφέρει και περιλαμβάνει εξειδικευμένη ιστορικο-πολιτική ανάλυση αναφορικά με το Ποντιακό ζήτημα (ΕΣΣΔ-Ελλάδα-Ιστορικός Πόντος-Τουρκία).

Επιχείρηση “Κόκινος Καπνάς”

αναδημοσίευση του πρωτότυπου κειμένου στην ρωσσική.

 

Операция «Кокинос Капнас»
Сентябрь, 2013

 

Автор  Харлампий Политидис
Член Президиума Союза Диаспор России Российской Федерации

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ

Прошло более двадцати лет, поэтому некоторые «картинки» бесследно  исчезли из памяти, но многое осталось. Подробностей появления этих парней в августе 1990 года в моем кабинете на одиннадцатом этаже в здании  Совета Министров Абхазской АССР, не припомню, так как вход в  Дом Правительства осуществлялся путем выдачи пропуска…

Их  было двое, они представляли  понтийское Общество «Арго» из Калифеи Греческой Республики : председатель общества  Христо Софианидис  и  член  Совета-Леонид Пиперидис… В результате предварительной «ознакомительной» беседы и в течении последующих десяти дней у меня сложилась краткая характеристика этих  парней, что подтвердил опыт  последующих более чем двадцатилетних   товарищеских и даже дружеских взаимоотношений с некоторыми из них.

Высокий,  худощавый, с цепким волевым взглядом прирожденного лидера, Христофор Софианидис отличался в беседе  вежливой немногословностью, конкретикой в изложении предмета обсуждаемой проблемы с немедленно выстраемой схемой или планом  для практического претворения в жизнь  принятого решения.

Из него буквально выпирала(и это навсегда) аура позитивной энергетики Понтийского патриота , готового по первому зову, либо жизненной необходимости, немедленно лично включиться как в решение любого глобального общенационального проекта, так и в конкретную проблему простого человека…

Позднее, в Греции , я многократно слышал  положительные отзывы  наших людей о том , как их жизненные вопросы решает Силогос «АРГО» и лично его основатель, Христо Софианидис, обращаясь в Димархии, Номархии,Периферии, в Министерства и Ведомства,  в Правительство и в Парламент и случаев позитивного решения людских проблем набралось многие  сотни, если не тысячи!

Граждане понтийцы  из числа ГОМО СОВЕТИКУС (то есть выходцы из СССР ) , чуть-чуть поскребите  память свою, и Вас, воспользовавшихся помощью «Арго» , наберется «целая армия»- негоже добро  забывать!

Его «правая рука» , бессменный многолетний друг  и соратник , а впоследствие кум  –Леонид Пиперидис , также немногословный и  тактичный трудоголик с повышенным чувством ответственного подхода  в решении порученного дела , отличался еще и исключительной  «немецкой» педантичностью в хорошем понимании этого термина  и повышенным духом  понтийского  патриотизма ! Поскольку за моей спиной , над головой , там где по традиции обычно устанавливались портреты  Ленина… , Брежнева… , Горбачева…и т.д. , то есть очередного правящего вождя  , находилась политическая карта ПОНТА , что их поразило , наш разговор , поначалу , обрел акцентировано понтийское направление . Они приехали с целевой задачей обрести ксерокопии греческой прессы Абхазии…

Через год за десять дней до краткосрочного переворота – путча , в августа 1991 года они вновь посетили Абхазию для оказания помощи ПАНИПИСТИМИУ ЭГЕОН в его региональных иследованиях по проблемам Понтийского Эллинизма СССР  и с миссией  индивидуального опроса греческого населения Причерноморья и Приазовья  в расширенном составе. С ними был третий субьект -,светлоглазый блондин с пролысиной – Власис Агдзидис , который как- то навязчиво и неестественно часто извиняясь , с места в карьер , как потом оказалось с «дальним прицелом» в том числе и личного интереса , начал задавать массу вопросов общественно-политического характера по состоянию дел в Абхазии , Грузии , на Кавказе  и , в целом , по всему Советскому Союзу. Его интересовала ситуация в мусульманских и в тюркских союзных и автономных республиках, краях и национальных округах …

Организационный отдел Аппарата Совета Министров Абхазии , где я работал в качестве  инструктора , в апогее перестроечных лет занимался, наряду с повседневностью, аналитическим прогнозом  негативного развития общественно-политических процессов нашего региона , на фоне охватившей весь Советский Союз , организованной из-за «бугра» , битвы  за так  называемую свободу в форме  парада суверенитетов, охватившей не только национальные  союзные и автономные субъекты , но и некоторые «чисто»  русские области , понукаемые либеральными младо- разрушителями к строительству еще и независимых Уральской , Сибирской , Дальневосточной  и  т. д. республик…

Закономерно «забеременили» свободой и мы, ГРЕКИ , добившиеся к началу восьмидесятых годов ХХ века восстановления преподавания греческого языка на государственном уровне, но в отличии, пожалуй, от большинства, мы выступали категорически против развала страны.

Возглавляемое легендарной личностью – Гавриилом Харитоновичем Поповым, наше Всесоюзное Обьединение ПОНТОС требовало равноправия в форме предоставления Автономной государственности в северо-восточной части Российского причерноморья, что подтвердило большинство делегатов Геленджикского 1991г. съезда греков Советского Союза, проголосовав  за территориальную автономию .

Однако мелкотравчатое руководство Обьединения Греков России (дмитриев  и меланифиди – фактический исполком Понтоса) , дезинформируя Г.Х. Попова и годами не подпуская к нему «физически» лидеров национального движения из числа твердых Автономистов , –  спустили на «тормозах» нашу Автономию , протолкнув , после «демократичесой реформации» путем захвата власти в Общественных структурах  греков Постсоветского пространства ,- гнилую резолюцию , что дескать эту идею необходимо «заморозить» до лучших времен – когда произойдет пресловутая стабилизация экономического и политического положения в России… Этим , и некоторым иным «общественно-мыслящим» горемыкам было невдомек, что судьбоносные события положительного или отрицательного характера в жизни народов и государств происходят в эпоху РЕВОЛЮЦИЙ !…

Впрочем судьбу этого важнейшего судьбоносного  вопроса автор достаточно подробно освещал в своих предыдущих публикациях.

Соотечественники, ни в коем разе нельзя доверять ПОСТЫ в нашем национальном движении пигмеям с признаками мозгового климакса в вопросах ПОЛИТОЛОГИИ и ГОСУДАРСТВЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  либо негласным сотрудникам спецслужб ! (Мы это усматриваем).

Кстати , поскольку , тем не менее и к великому сожалению («нет худа без добра») ,  мировой экономический и политический кризис продолжается – поэтому шанс на обретение территориальной  Автономии в Российском Причерноморье актуально-перспективен ( о чем прямым текстом в своем интервью журналисту Н. Сидиропулосу заявил , наш , не побоюсь этого термина , корифей – Г.Х. Попов), а в случае позитивного разрешения Понтийского вопроса еще и в южном причерноморье – на суверенной территории Турецкой Республики в форме Понтийской территориальной Автономии, то взаимоотношения России, Турции, Греции, Кипра и Скопья – ЭТИХ  ПРЯМЫХ  ОСКОЛКОВ  ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  приобретут абсолютно  родственный характер при прагматичном соблюдении экономических и политических интересов всех перспективных СОРОДИЧЕЙ-ФИГУРАНТОВ… (судьба государства Скопья , в своем нынешнем обличье , культивируемом властями , обозначим псевдомакедонией – ибо Македония с славянским говором в качестве государственной «мовы», вместо исторически и политически обоснованного , законного Эллинского языка , на котором говорили Филипп и Александр Македонские вместе со своим эллиноязычном МАКЕДОНСКИМ народом – это театр абсурда , который в ближайшей исторической перспективе, из-за близорукой политики элиты этого гособразования , закостеневшего  на псевдославянской исключительности ,- окажется, вероятно,  аналогичной , не приведи господь , трагической судьбы Косово , и будет изнутри и извне  поглощена албанским этносом, так как албаноязычные мусульмане с высоким уровнем рождаемости , абсолютно не приемля  перспективу своей ассимиляции на основе славянского говора , к вопросу эллинизации , как к отголоску своей дальней исторической памяти , относятся вполне нейтрально позитивно) .

В своих челобитных в адрес руководства  страны мы  опирались не только на более чем трехтысячелетнее непрерывное греческое  присутствие в причерноморье , но и на  основополагающий фактор , который гласит , что первым государственным образованием на территории  Большой России было Боспорское царство (Пантикапей – Керчь) , северная часть своей метрополии в лице  Понтийского государства со столицей г. Трапезунде , территория которого охватывала прибрежную зону южного причерноморья от Синопа до  границы с нынешней  Грузией , с сохранившимся, несмотря на геноцид православной части понтийского народа  (и иных ромеев в регионах Турции  – каппадокийцев , ионийцев , смирниотов , фракийцев… – всего полтора миллионов человек, осуществленного младотурками  и тотальной депортацией оставшихся в живых), многочисленным  греческим понтийским населением мусульманского вероисповедования – понтоязычных румов и туркоязычных урумов , составляющих практически повсюду квалифицированное большинство в историческом Понте – Караденизе.

Подобный , казалось бы, феномен  произошел оттого , что после тотальной «чистки» , устроенной младотурками в отношении православной части понтийского народа путем  геноцида  353 тыс. человек и депортации 350 тыс. оставшихся в живых человек –  у младотурок отсутствовали людские ресурсы для пополнения народонаселения путем переселения из других регионов , за исключением ,пожалуй ,  ила Самсун , в который хлынул поток  мусульманских переселенцев из Греции, по оговоренному Лозаннским мирным договором пункту об обмене населением (который фактически обрел религиозную окраску , ибо оба субъекта , впопыхах , в «прессинговой спешке?» подчинили  свои действия принципу, согласно которому все христиане признавались греками , а мусульмане –турками…), поэтому в последующее девяносто лет восстановление и значительный  прирост населения в Понт-Караденизе состоялся в подавляющей степени за счет демографической  активности (на уровне демографического «взрыва»  путем расширенного воспроизводства (рождения детей), понтийских мусульман – румов и урумов (румы-грекоязычны , урумы-туркоязычны).

Только они , как и потомки их депортированных православных братьев , ныне рассеянных по всей планете обшим числом более  трех миллионов человек , аналогично , но без права РЕСТИТУЦИИ (возврата оставленного имущества) , в соответствии с безупречным  и  безапелляционным историческим правом – вправе  претендовать  на автономную государственность  в  рамках неделимой  Турецкой  Республики, поскольку в течении последних  трех тысячелетий здесь непрерывно присутствовала эллиноязычная , а в последние шесть веков почти исключительно тюрко-элиноязычная (оттоманский период)  государственность с практически идентичным коренным понтийским народонаселением :  – Независимый ПОНТ ,   Византийская   Империя , Трапезундская  Империя , Оттоманская Империя , в христианских регионах которой языком официального делопроизводства  был греческий – то есть он выступал в качестве второго государственного языка!

Понтийская  Христиано – Мусульманская Республика с 1916г. по 1918 г.г. с  двумя официальными языками – греческим и турецким .

С  начала  двадцатых годов ХХ века по день сегодняшний, в соответствии с международным нормотворчеством , здесь вполне закономерно  господствует Турецкая Республика , нынешнему руководству и элите которой предстоит ответить на вопрос—готовы ли они путем автономизации предпринять позитивные действия по спасению для человечества последних на планете земля , пока еще живых носителей древнегреческого языка в Понтийском регионе  Карадениза , путем перевода школьного и университетского образования на двуязычную  основу – на понтийский (ново-греческий ?)  и  турецкий языки, что подразумевает предоставление Караденизу статуса территориальной Понтийской  Автономии .

Претворение  в жизнь этой идеи немедленно снимет , поощряемые из-за рубежа , поползновения к сепаратизму Северо—Востока Турции…!

Территориально-этническая общность людских масс устанавливается отнюдь не языком общения, который в силу разных  исторических  причин , либо видоизменяется , либо происходит языковая , но  не этническая  ассимиляция . Этническая общность- это прежде  всего генетическая память  принадлежности к своей семье , роду—племени  , и  закрепляется , как правило , в добавок , абсолютной идентичностью народного творческого  искусства , которое  Господствует по всей территории   Понта- Карадениза неповторимой  ритмикой песен и круговых танцев(ХОРОН)   в сопровождении  древнейших этнических понтийских музыкальных инструментов,-лиры-кемендже, свирели , тулума  и  театрализированных представлений «момоери»  –этих неподражаемых исконных спутников понтийского народа в любой точке  планеты !

Вероятно , что морально-этическая и этническая  готовность турецкого общества созрела , либо созревает , ибо по  мере роста материального благосостояния , а также  количественного и  качественного возрастания  интеллигенции ,  все большее количество людских масс , в силу неискоренимой консервации   родо-племенной , этнической  памяти, даже переселившись в «плавильный котел» мегаполисов , прочно осознает , либо восстанавливает свое генетическое  происхождение  и родство с РУМАМИ и УРУМАМИ (потомками византийцев) , расселяясь рядом  друг от  друга.

Только в Стамбуле-Константинополе в настоящее время насчитывается более  пятисот понтийских обществ -силогов…, аналогичным  менталитетом внутри этнической «спайки» обладают и иные румы и урумы – каппадокийцы , ионийцы , критяне и т.д.

Вышеизложенная эволюция , очевидно происходящая в сознании широких масс народонаселения соседа , делает жизненно необходимым  реконструкцию    межгосударственных отношений с Грецией на уровень родственных , путем, в  качестве первого шага , скорой  и полной  де оккупации северного Кипра и  прекращения , инспирируемых военщиной , провокаций  с  постоянным  нарушением  морских и воздушных границ греческого соседа , и  прекращения посягательств на прибрежную  экономическую зону , отбросив доморощенную псевдо доктрину своих мифических прав на морские недра за пределами шестимильной зоны.

Вдумчивый и мудрый родитель , дабы пресечь тяжбу своих потомков по разделу наследства , заранее четко отписывает каждому его долю , что   укрепляет близкородственные отношения детей.

Греко-Турецко-Кипрские   взаимоотношения с шлейфом «скачкообразности» ,  пусть генетически и близкородственных , но разно конфессиональных соседних государств , должны  безукоснительно строиться в русле Лозаннского мирного договора от 1923г.,  Цюрихско- Лондонским соглашениям от 1959г.( по Кипру ) и последующих  Международных договоров , в том числе и по Морскому Праву!

Путь к , возможно , совместной эксплуатации нефте-газовых энергетических недр ,  принадлежащих Греции и Кипру , лежит  через федерализацию Турецкой республики , путем  введения , в качестве второго государственного , по аналогии с Оттоманской империей , греческого языка , и последуюшим строительством , на добровольной основе , Османо- Византийской Конфедерации с приглашением Греции , Кипра , … Скопья и других естественных политических фигурантов!

Отметим , что на севере  Греции ,  во Фракии для диссперсно проживающих там греческих мусульман  созданы вполне комфортные условия  этно-конфессионального  равноправия с христианами , даже несмотря на то , что в 50-60-е годы ХХ века  враждебно настроенное руководство Турции поощряло бесчинства ультра-религиозных, националистических  погромщиков в отношении православного греческого меньшинства Стамбула , островов Имброс и Тенедос , вплоть до вынуждения их , дабы спасти  свою жизнь , честь и человеческое достоинство ,- к автодепортации , то есть были  насильственно лишены своей многотысячелетней  Первородины более трехсот тысяч человек ! (Лозаннский Мирный Договор от 1923г. определил—после греко-турецкого  обмена населением ,  в Стамбуле и на островах Имврос и Тенедос сохраняется  греческое национально-религиозное  меньшинство , взамен сохранения в Греческой Фракии туркало-помако-цыганоязычного мусульманского меньшинства , которое за прошедшие девяносто лет многократно возросло , превысив стотысячную отметку , православное меньшинство Турции , наоборот , сократилось в сто раз) .  В силу чего правовой статус греческих мусульман подорван , ибо их пребывание в Греции увязано в единое целое с наличием (восстановлением) греческого меньшинства в Стамбуле и островах…

Параллельно  , усилиями ну очень «умных» греческих властей , греческие мусульмане за прошедшие 90 лет ,пройдя  несколькими поколениями через специально созданные для них мусульманские  школы ,  стали исключительно туркоязычными , то есть Элладские правители из разнощерстных , разноязыких мусульман создали на севере своей государственности туркоязычую нацию…, вместо того , чтобы путем эллинизации , интегрировать их в лоно матери  Эллады …

Нынешней политической  элите Турции жизненно необходимо , отмежевавшись от Элинофобных предшественников , выразить, как минимум , официальное  глубокое сожаление ,  выказав  готовность– к реституционной компенсации оставленного имушества  и к возврату гражданства Турецкой Республики этой категории своих граждан,  законодательно установив оптимальные условия для их возвращения на Родину.

Кстати понтийский регион под наименованием Карадениз (Понт в переводе с греческого означает МОРЕ , топоним аналога на турецком- Карадениз–Черное море , еще более акцентировано конкретизирует , несмотря на языковую метаморфозу , этническую ромейско – урумскую индивидуальность грекоязычного и туркоязычного понтийского народа внутри Турецкой Республики и роднит его с идентичной ,рассеянной на планете , трехмиллионной массой православных понтийцев) прочно закрепился как в  официозе нашего соседа , так и в сознании народных масс , со  вполне  зримыми элементами культурной автономии .

Ряд телевизионных каналов под логотипом  Карадениз , почти круглосуточно транслирует ритмично-задушевные ,  чарующие , с неподражаемым греческим колоритом , понтийские песни и танцы в сопровождении лиры-кемендже , свирели и тулума…, песни , в основном , звучат  на турецком , хотя нередко и на «местечковых» диалектах понтийского языка , но это полумеры !

Конечно  же, уже давно назрела  необходимость  организации в ключевых  городах с абсолютно греческой топонимикой- Трабзоне (Трапезунде) , Стамбуле (Константинополе) , Измире (Смирне) , Анкаре (в переводе  Анкира означает ЯКОРЬ) , Конья(Икония) Институтов  Классической (Древнегреческой) и Византийской  истории , словесности и культуры в качестве Центров Понтийских , Каппадокийских , Ионийских … Общевизантийских исследований  , поэтому возникнет необходимость приглашения ,     наряду с отечественными турецкими специалистами , ученых эллинистов и византологов отовсюду, с акцентированной целью стать  законным, наряду с Греций и Кипром, правопреемником (, не смотря на  свое , казалось бы ,  изначально  кочевое , государство – образующее тюркское «первородство» , которое практически полностью «рассосалось» за прошедшие почти шесть столетий), Древнегреческой и Византийской цивилизаций , но , возможно , даже и возглавить исследовательский  потенциал!,

Поэтому , еще  и в этой связи, по большому счету, выявляется необходимость введения   на государственном  уровне  в  КАЧЕСТВЕ  официального  ЯЗЫКА , – НОВОГРЕЧЕСКИЙ  ,  ибо генотип (ДНК) современных турок в подавляющем большинстве /( более  трех четвертей от численности населения) , абсолютно идентичен православному и мусульманскому населению Греции и Кипра , а также представителям греческой диаспоры Германии , США , Канады , Австралии.., греческим автохтонам России , Украины , Болгарии , Абхазии , Грузии…

Внедрением в практическое русло изложенного предложения , придаст этому  государству (в ближней перспективе), вдобавок  к  некоему ,хотя  практически пока еще аморфному ,но историко- географическому эпицентру,-  функциональную ипостась Евро-Азиатского духовно-экономического моста, с опорой, в качестве естественного правопреемника, – на предшествующую ,  политысячелетнюю , многоплановую , эллинскую государственность, вклад которой в нынешнюю мировую цивилизацию уверенно опережает другие центры– Китай , Индию и Египет.

Экономическим базисом для позитивных преобразований  является динамично  развивающаяся экономика Турции.

Привлечь внимание мирового сообщества скоро, дабы восстановить новое(старое)  летоисчисление , и чтобы  начать приучать  «публику» к феноменальному возрождению античности под знаменем Эллино-Тюркского симбиоза , необходимо уже сейчас , повторяюсь , выражая , для начала , объективную озабоченность сохранения на планете все  еще живого  диалекта древнегреческого (понтийского языка ) ,  который  пока еще понимают тысячи людей в историческом Понте- Караденизе , но который и там , даже в глухих горных поселениях ,  стремительно исчезает под инерционным напором  властей  по внедрению пока еще  единственного официального языка , то есть турецкого–, уже сейчас целесообразно объявить о введение в Понтийском регионе Турции двуязычия .

Правящим кругам Турции выпала уникальная возможность на деле  доказать мировому сообществу – что они сожалеют об имевшем место геноциде православной части понтийского , каппадокийского , ионийского … ассирийского , армянского и других христианских народов их  предшественниками –младотурками , и  что они не  считают себя правопреемником  последних , ибо  «исповедуют» приверженность защите прав человека и прав национальных  меньшинств по принципу безусловного государственного   единства  в полиэтническом многообразии , в  форме возможной  федерализации  по примеру Швейцарской конфедерации , где  , к примеру, путем создания   рето-романского  кантона (автономии) ,  сохранены   живые  носители рето – романского диалекта латинского языка !

Кстати , в полиэтнической Индии каждый штат конституционно является территориальной  автономией для конкретной народности , и в этой связи , наряду с местным языком , функционируют и два общефедеральных официальных языков- хинди и английский. Общеизвестно , что за исключением штата Джамму и Кашмир  (это отдельная история Индо-Пакистанских противоречий ), сепаратизм как таковой – отсутствует!

Коль скоро в этой публикации достаточно плотно присутствует понтийская тематика , отметим , что негоже  неким « псевдотеоретикам» из Греческой Республики поливать грязью древнюю и современную государство образующую понтийскую действительность , и понтийцев.

И  бесплатно(?) «дуть ветер в паруса»  чужих интересов !  Понт- как государство и понтийцы – как нация возникли задолго до тех исторических времен , когда наша отчизна , через  оккупацию , вошла в Римскую империю , но под своим естественным названием  – ПОНТУС  ,- затем наши предки ,  в результате насильственного порабощения , но значительно позже ,  стали называть себя ромеями…,( кроме того топоним Понт в переводе с древнегреческого означает море, корень топонима ромей , рум , урум т.е. рим абсолютно латинский ,-так куда делась Ваша «патриотичность» господа! Но главное не в том , как себя называть!

Главное не допускать грубейших политических ошибок. Ну а если не хватает интеллекта , а писательский зуд не дает покоя ,  и поскольку (по версии наших «умников») ,  Понт понятие географическое , а мы всего лишь ромеи Анатолии , то катитесь господа «хорошие» ромеи (румы , урумы ) , «эллины ромеи понта» из «наших (по версии дашнаков, которых  не смущает абсолютно греческая топонимика Исторической Понтийской Государственности) в том числе «Трапезона , Киресуна , Ризе»  и иных городов и весей «западной армении» или другой «теоретик», который в соавторстве с неким грузинским доктором наук в статье об античных памятниках на нынешней территории Грузии , взахлеб , отдавая должное архитектурным  изыскам древних эллинов , неоднократно  обзывает их ГРЕЧЕСКИМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ ( на грузинской земле !!!???…).  Яне , дружище , раскрой глаза свои , да пошире – Грузии как таковой и в помине то не было в те благословенные времена , когда наши с тобой предки , отстраивая НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ архитектурные шедевры , щедро раздавали всем без исключения  варварам – цивилизацию , взгляни на буквы грузинского алфавита – это , либо перевернутые , либо несколько видоизмененные греческие буквы , что , тем не менее , нисколько не умаляет наше искреннее уважение к братскому грузинскому народу. А вот  «великодержавных» грузинских национал-шовинистов и тех из «наших» , которые по «уму» или по «ну по очень большому уму» , их поддерживают , мы конечно не приемлем!

Лишь заклятые враги( ?)  могут определять Понт  в качестве  географического понятия!!! Географическому понятию отвечают ПОНТИЙСКИЕ ГОРЫ и  ПОНТИЙСКОЕ (Черное) МОРЕ , тут же топонимно доказывая автохтонность понтийского этноса …

П О Н Т  тысячелетия тому назад будучи однозначно мононациональным субъектом , ныне являет собой двуединый   греко – туркоязычный этнополитический , государство образующий субъект , который  имеет юридическое и моральное право на национальную греческую (румо-урумскую)  автономию в рамках  неделимой Турецкой Республики.

На протяжении тысячелетий на территории Понта ,Каппадокии , Ионии… присутствовала  только грекоязычная , последуюшие пятьсот лет эллино-тюркоязычная и последние девяносто лет исключительно тюркоязычная государственность !

Посягательства соседних государств на всю территорию  Понта или на его часть обречены на провал .  Диссперсно разбросанные , небольшие  иноязычные диаспорные сообщества ,  как впрочем повсюду, всегда присутствовали здесь  , однако их народное творчество и иная культурная  атрибутика  полностью элинно-понтийская. (Исследователь Амирам Григоров отмечает , что у всего населения Понта-Карадениза , то есть у тридцатитысячной лазоязычной , двадцатипятитысячной армяноязычной общины Ила Ризе, пятисоттысячной греческой понтоязычной общины , также , как и у  остального пятимиллионного туркоязычного урумского населения вся культура , в том числе музыкальная , круговые танцы и мелодии – абсолютно греческие… Кстати, все жители региона – туркоязычные , грекоязычные , лазоязычные и турко-армяноязычные хемшилы ,  – круговые танцы называют ХОРОН…, все едят кукурузную кашу – хавиц … то есть наблюдается абсолютная греческая идентичность буквально во всем ,- до «бесконечности…» )!

Лазоязычные жители приграничного с Аджарией города Атена (Афины), перемеинованного младотурками в Пазар , твердо именуют себя румами (греками), что подтверждают остальные  лазы  Понта, население мусульманских лазских сел Абхазии свободно общались одновременно на понтийском и по лазски ..,  в крупном греческом селе Кяряк Дманиского района Грузии с православным греческим населением 986 человек, языком повседневного общения  был диалект армянского языка,  затем эти люди  постепенно перешли на диалект турецкого языка , на котором говорили жители  ближайших греческих сел (урумы),  в Республике Адыгея по сей день сохранилась адыгоязычная (черкесоязычная) греческая община , а в Донецкой области Украины разбросаны татароязычные (урумские ) , но греческие , по национальному самосознанию , населенные пункты . В Сирии ,Ливии , Ливане , Египте… наличествуют многочисленные группы арабоязычных греков , параллельно  повсюду в странах рассеяния находятся миллионы русскоязычных , англоязычных и т.д. людей с греческим этническим самосознанием , которое ПЕРВИЧНО и является постоянной  величиной , –КОНСТАНТОЙ  , ибо это людское чувство , особенно у народов с многотысячелетней исторической памятью , определяет генетическую принадлежность индивида к своей семье , роду , племени.. .ЭТНОСУ, – в противовес принудительного, либо порой добровольного конфессионального перехода в лоно иной религии , продиктованного ( порой) прагматизмом приспособленчества к условиям окружающей среды дабы выжить , сохранить свой этнос  и социальный статус .

Причудливы зигзаги твои– госпожа история!!!…

Поэтому причислять  к потомкам армянского народа  несколько тысяч хемшилов Ила Ризе, (области  с абсолютно греческой  топонимикой, Риза в переводе  означает корень, как ,впрочем , топонимика  Трапезунда в переводе  означает, казалось бы     стол , застолье , … однако же, здесь очевидно впервые гласно начали  функционировать сидящие за столом (трапеза)- менялы , которые занимались выдачей денежных ссуд и обменом валюты – то есть, возможно , здесь начали функционировать первые на планете  кредитные учреждения ? Трапезунд изначальный – город банков ?,  ведь ровных как стол мест здесь , «кот наплакал» , город расположен на пересеченной  горно- холмистой  , но отнюдь не на равниной местности , которая круто обрывается в море с древними крепостными сооружениями –идеальное место для обороны, Керасунда—керасья-черешни т.д. , то есть повсюду присутствует  изначальная автохтонная греческая топонимика в смеси с государство образующей турецкой топонимикой) – , говорящих  на частично  армянской  « м о в е» – , людей  изначально православных халкидонитов  , перешедших затем в ислам , и строить на подобной зыбкой почве псевдофундамент под амшено-хемшилскую «идентичность»   и псевдо право горстки людей на псевдо государственный  «суверенитет» на земли Понта не только не корректно , но рассматривается понтийской общественностью как недружественный акт!…

На самом деле , по данным греческих исследователей , эта категория частично армяноязычных людей являются потомками осевших на крайнем востоке Анатолии остатков солдат Ксенофонта и Александра Великого , переселившихся в Понт к своим Эллинским сородичам , которые после революционного всенародного перехода из язычества в христианство , в период Халкидонского раскола и образования Армянской Автокефалии в форме Апостольской церкви ,  дабы подчеркнуть свое Эллинское самосознание , подчеркнуто остались православными Халкедонитами!!! , затем волею исторической судьбы перешли в ислам…

Искать выход к морю для своей матери- родины , Армении там , где его никогда не было и не будет, еще и аморально . Общественным Организациям братского армянского народа необходимо прекратить выставлять под стенами Турецких посольств транспаранты с требованием вернуть им «западно-армянский» Трапезон и другие Понтийские и Каппадокийские города и веси , и извиниться перед понтийским народом Планеты , а это более  трех миллионов православных  в том числе в Греции , США , Канаде , Австралии , в  странах бывшего СССР  и Европы  и более пяти миллионов понтийских мусульман Турецкой  Республики… Оба  греческих государства – Эллада и Кипр в числе первых  признали ГЕНОЦИД  армянского народа , понтийские и все греческие общественные организации  на всех планетарных «перекрестках» вполне осознанно поддерживают борьбу братского армянского народа во всех ипостасях…

Однако , опираясь на аксиому  русской пословицы ,-«долг платежом красен», Армянскому государству пора определиться , доколе они будут тянуть «резину» по поводу признания :

1.Геноцида Понтийского народа -353 тыс. человек !

2.Геноцида греков Анатолии и Восточной Фракии один миллион 150 тыс. человек!

По нашим сведениям , возглавляемое Эдуардом Полатидисом , «Объединение греков Армении и  Карабаха «ПАТРИДА» , на протяжение десятилетий ставит перед властями вопрос о недопустимости дальнейшей тягомотины в этом важнейшем для греков и армян основополагающем вопросе их взаимодействия на политических «площадках» планеты в США , Канаде…в Европе , Австралии и т.д.

Борьбу нашего соотечественника , настоящего патриота греческого и армянского народов , поддержали 15 политических партий  и 19  Общественных организаций  Армении и Карабаха , генералы , ветераны , ученые , деятели культуры , журналисты , редакторы  газет , чемпионы мира…Однако некие , наиболее приближенные к Власти субъекты , выразив сомнение , заявили о том , что  греческого  Геноцида (Понтийского и Анатолийского)-не было!!!   Поэтому , дескать , вопрос не решается !       Конечно , подобное заявление равносильно величайшему национальному оскорблению , вместе с тем мы осознаем , что некоторые круги в Армении , наделенные властными  полномочиями , в националистическом угаре , буквально ослепли , воззрившись на земли Понта , Каппадокии , Ионии… в предвкушение того исторического момента , когда их российские , американские и иные  друзья гипотетически развалят Турцию и наделят их греческим наследием , как будто бы последние , то есть мы ,- вымерли !

По данным Европейских исследователей по состоянию на 2010 г.( путем субъективного аналитического учета) в Турецкой Республике и в зарубежной диаспоре (Германии…) усматривается наличие более двадцати девяти миллионов мусульман  с РУМО – УРУМСКИМ самосознанием !!!(В том числе в Понт-Караденизе от пяти до семи миллионов…)

Плюс Понтийцы православные  – в Греции, в странах СНГ, в США, Канаде, Австралии, Европе – 3 миллиона…, да и , пожалуй ,  остальные(15 миллионов) православные Эллины Планеты!

Все мы , конечно же , категорически  против намерений , по реализации запланированного (техногенного) , финансируемого извне , распада Турции , чреватого неисчислимым кровопролитием…Турецкий народ – это «в доску» наш генотип ,  нынешняя Турецкая Республика – наша Историческая Родина !!!

На наш взгляд историческое  и моральное Право армян на Карабах (Арцах) в свете погромов представителей этого народа в Баку , Сумгаите и повсюду , а также , к счастью неудавшейся попытки осуществить этническую чистку армян в Нагорном Карабахе–  абсолютно Правомочно.

Остальные  бесспорно армянские субъекты—Нахичевань , Ван , Битлис и восточную часть Карса можно рассматривать, на данном историческом этапе , только в качестве челобитной к Парламентариям Турции на обустройство  автономии…Киликия , которую даровали армянскому народу под поселение Византийцы (то есть греки) , можно рассматривать только в том случае , если ныне проживающее там местное население даст свое согласие , и это вполне может случиться , если будет проведена  эффективная народная дипломатия вместе с еще более эффективным экономическим воздействием на нынешний  депрессивный  застой  (касательно областей вокруг озера Ван и подножия Арарата)., наблюдающийся в регионах исторической Армении.

К вышеизложенному ,как представляется , абсолютно уместна русская народная пословица : « НА ЧУЖОЙ (ПОНТИЙСКО-КАППАДОКИЙСКИЙ… ) КАРАВАЙ , братишка- СВОЙ РОТ НЕ РАЗЗЕВАЙ»!!!

Поэтому для слабо понимающих повторяем -Аборигенами Понта являются :– понтоязычные  и туркоязычные понтийцы мусульмане , туркоязычные понтийцы христиане (цалкинцы , бафралийцы…) и разбросанные по всему миру англоязычные  , русскоязычные и эллиноязычные  понтийцы христиане, которые имеют юридическое и  моральное Право, на  базе  автономного   самоуправления,  называть этот регион своей малой  Родиной, а нынешнее Турецкое государство своей исторической Родиной.

Начатки изложенного анализа родились более двадцати лет тому назад в результате плотного общения с Христофором Софианидисом  и Леонидом  Пиперидисом, тем более , что мы общались в основном на русском языке и очень редко на понтийском , господин Агдзидис (который присоединился к ним в их второй приезд в Сухум в августе 1991г., накануне краткосрочного Антигорбачевского переворота – Г К Ч П во главе с Янаевым , и который очень его напугал вплоть до паники),  владел только новогреческим, поэтому  в дискуссиях  не участвовал , но буквально «выцыганил» у меня многочасовое «интервью».

Все вечера я отвечал на множество вопросов по внутриполитическому положению СССР , диктуя ответы на его портативный магнитофон .

Поскольку , интересующая его тематика соответствовала моей тогдашней профессии и накопленным знаниям , я достаточно подробно освещал «тонкость»  каждого  проблемного региона , где позже разгорелись  межнациональные  конфликты… Кто-то в последующие годы сообшил мне , что Агдзидис горько сожалел, что не опубликовал полностью, разумеется под своей фамилией , мой сценарий по грузино-абхазскому конфликту, который свершился на все сто процентов в том числе , к великому сожалению,  по предсказанному  многотысячному количеству жертв…

Он же , господин Агдзидис , по моему приезду в Афины в 1991году организовал  в помещении журнала «Эллопия» многочасовую  пресс- конференцию, на которую собрался , по словам афинян , весь столичный политический бомонд (ведь распадался Великий Советский Союз , а тут из  «первых уст»…), переводчиком был Леонид Пиперидис.

Вопросов было бесконечное множество…Присутствующих очень удивило , когда они услышали ,что фактически 80% своего бюджета СССР затрачивал  на военные нужды (госзаказ на производство товаров народного потребления для бытовых нужд – одежда , обувь , мебель и т.д. стоял на …сотом ? месте ) ,  так как  геополитическая ситуация вынуждала  Советский Союз к  военному преобладанию одновременно  над странами  НАТО и  Китаем вместе взятых , а частное производство товаров народного потребления пресекалось на «корню»…

Особенно интересовало собравшихся внутри и внешнеполитическая ситуация в мусульманских и тюркских союзных и автономных  субъектах  СССР в контексте ,  (не приведи господь)  Объединения  тюркских государств во главе с Турецким  «локомотивом» в тюркский союз под логотипом  Великий Туран.

Помнится , представители курдов задали вопрос об отношении Советского Союза  к борьбе этого народа по обретению  государственной самостоятельности, и были приятно удивлены, когда я сообщил, что Этническая волость под наименованием  Красный Курдистан  была образована в Лачинском , Кельбаджарском и Кубатлинском районах Азербайджана как «заслонка» (ныне контролируемая де-факто независимым Карабахом)  между Арменией и Нагорным Карабахом , чтобы территориально отделить Арцах от Айастанской  матери  Родины , и была так же быстро ликвидирована (переподчинив эти районы  непосредственно  Бакинскому центру , в результате Карабахская Автономия была искусственно превращена в анклав , окруженный «чисто» Азербайджанской территорией…) , аналогично сравнительно быстро был упразднен и Национальный  Греческий район (округ) на территории Крымского и частично Северского и Абинского районов Кубани…( так называемая урезанная греческая автономия).

Поскольку я неоднократно негативно отзывался о роли КПСС , представитель  Компартии  Греции спросил – неужели коммунистическая система  не дала ничего положительного ?.

Охваченный все обшей эйфорией  предстоящей ликвидации диктаторского режима , я ,помнится , с воодушевлением ответил -коммунисты показали всему миру , – как жить нельзя!  Хотя по прошествии прожитых лет , а также путем сравнительного анализа выявляется , что в сущности мы поменяли «ШИЛО НА МЫЛО».

Осмысливая революционное переустройство политической системы Советского Союза путем его ликвидации , можно твердо сказать , что коммунистическая система воспитывает в своих гражданах чистую ,не обремененную личным шкурным интересом, любовь к Родине в форме беззаветного Патриотизма , но с классовой «окраской» диктатуры Пролетариата …

Либералов с коммунистами роднит   аналогичная ,   безудержная  устремленность в установлении повсюду  собственной  диктатуры.

Безупречно организованные , понимая , что демократическим путем  никогда не добудут власть над обществом , они выработали тактику ,- с начала создают , а затем абсолютно поддерживают любое , даже самое незначительное и даже «грязное» меньшинство, и через контролируемые средства информации, обеспечивают  планетарную защиту его «прав» на воинствующее навязывание своей , в том числе , гнилой морали обществу, с целью последующего  свержения демократически избранных правительств стран, политический курс которых их не устраивает и над которыми они затем (по стратегической задумке) пытаются установить господство.  Делается это примитивно просто  путем тотального навязывания Парламентам стран (отобранных в качестве  очередной  мишени), принимать законы  по уголовному преследованию тех лиц, организаций, которые посмеют позволить себе  любую критику в адрес  сексуальных и иных меньшинств , организованных  и контролируемых Либеральным Интернационалом !

С целевой задачей , через ДИКТАТУРУ  ГЕЕВ , ЛЕЗБИЯНОК  и иных   МЕНЬШИНСТВ , даже , подчас – этнических , и насаждением абсолютной безнравственности и управляемого хаоса , – установить  господство над остальным человечеством !

Объявив патриотов своим главным врагом , пытаются , прилепив последним клеймо – либо нацистов , либо фашистов , ксенофобов или на крайний случай-  антисемитов…, поставить их вне закона ПУТЕМ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, то есть , внедрившись , наподобие вируса , в организм национальных государств, они постепенно, но стремительно их разрушают изнутри !!!

Да вот со стратегией  у них не все получается , ибо такие  человеческие понятия как «золотая середина» ,  чувство меры…, – им не ведомо.  В этой связи порой возникает подозрение, что они , наподобие мутантов , не вполне адекватны в качестве мыслящих существ . Ведь любое хищное животное понапрасну не забивает подряд все травоядных, но ровно столько, сколько необходимо для восстановления ее энергетики, ибо оно инстинктивно «думает» о том, что подкрепляться едой нужно постоянно…

Наевшись досыта так называемой «свободы» , народные массы поняли – в какую пропасть псевдо капитализма ввели их «отечественные» либералы !

На сей день практически все мыслящее население  России , Греции и иных подвергнувшихся  разграблению стран , стало(применительно к России) соображать , что плановое ведение хозяйства, которое разрушили либералы (параллельно ликвидировав практически весь промышленный  потенциал  России) , становится основой   планетарной  ПОСТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ  системы , которая ныне ,хотя и со скрежетом , в условиях Мирового  Экономического Кризиса ,тем не менее,  позитивно  господствует в развитых странах , но наиболее успешно  прижилась в Китае ,где произошел плавный симбиоз – взаимодействие  (диффузия взаимопроникновения )  плановой экономики с рыночным экономическим механизмом.

Воцарившийся в России дикий капитализм , и  негативный результат данного позорного явления в форме геноцидного вымирания русского народа – это капиталистическое  позавчера , навязанное  стране   пятой колонной  либеральных национал- предателей ( или ЛИБЕРАСТЫ –   как их именует  известный  экономист , Михаил  Хазин).

Многотрудные попытки  руководства и лично президента В.В. Путина по искоренению казнокрадства,  обречены , к великому сожалению , на провал , ибо передел общенародного национального богатства в пользу «семибанкирщины», санкционированный  Президентом Б.Н.Ельциным в качестве вполне законных приобретателей (в соответствии со специально «подогнанным» тогдашним законодательством) , поставило перед наиболее активными слоями Российского общества и чиновничеством  вопрос –почему одним , то есть счастливчикам ,«брать голыми руками» общенародную собственность можно , а другим -нельзя ?

Часть населения восприняла подобную установку  Правящей Элиты как  посыл –хватай недообобранные  остатки , грабь  Госбюджет,  а другие  , словно оправдываясь, декларировали – а чем я хуже  тех , кого лично знал , кого отобрал , и кому вручил всенародное богатство  А. Б. Чубайс.

Поскольку А.Б. Чубайс , несмотря на негромкую критику в его адрес, все еще царствует,  на сей раз, после ликвидированной им  Всероссийской Электроэнергетической Компании   РАО ЕЭС РОССИИ, ( в стране воцарилась смехотворная  система , при которой за счет Госбюджета  ремонтируются и строятся электростанции всех видов , которые вырабатывают электроэнергию , а несколько тысяч, в одночасье ставших «предпринимателями» в форме сбытовых мини компаний ,- Чубайсовых «детей»   , абсолютно ничего не производя , прозаично продают   эту электроэнергию потребителю –госучреждениям , гражданам , немногочисленным предприятиям … по взвившимся , запредельным «тарифам» ,отчисляя малость в госказну – такой,  вот , «бизнес» воцарился ныне на просторах Великой России ! ) , в качестве разрушителя (?) возглавляемой им Российской Корпорации  РОСНАНО , которая по задумке должна была стать Российским  Центром разработки новейших технологий , но НОУ-ХАУ практически как не было , так и не видать , хотя скандалов по «перерасходу» многомиллиардных  средств Госбюджета – переизбыток , – то у многих возникает справедливый вопрос – а кто ныне в России пока еще главный начальник ?  Новоявленный «Троцкий» эпохи конца ХХ и начала ХХΙ столетий ….?

Кстати, через некоторое время , в начале девяностых годов , сначала Леонид Пиперидис , а затем Христо Софианидис сообщили мне , что В.Агдзидис , по магнитофонным записям, сделанных в моей сухумской квартире , и по материалам Прессконференции в редакции журнала Эллопия ,- опубликовал несколько книг, и в результате стал главным “специалистом” Греции по Советскому Союзу…Плагиат ?!!!

Отметим , что со временем В. Агдзидис стал профессиональным историком в том числе и по понтийской тематике , а изданный им в мае 2009 года трехтомник «ЭЛЛИНЕС ТУ ПОНТУ» –   вполне полезная  работа , ибо раскрывает ,- территориально разбросанному по странам и континентам , слабо информированному понтийскому народу ,- в том числе и самые черные  страницы  своей  трех тысячелетней истории , переполненные множеством страниц общенациональной трагедии.

Парадокс заключается еще и в том , что несомненно аналогичному геноциду подверглись ассирийцы , армяне , евреи…Однако только самые древние из них ,- ПОНТИЙЦЫ (и все румы Анатолии – полтора миллиона убиенных!!! ) и АССИРИЙЦЫ – , внесшие в мировую цивилизацию – Ц И В И Л И З А Ц И Ю , остались пока еще даже без  АВТОНОМНОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОСТИ !…

К большому удивлению в главе 12.5 «И ТРАГОДИА ТОН ЭЛЛИНОН ТУ КАРС» на стр. 70 ТОМОС В –  прочитал шокирующие сведения , которые  ввели  буквально  в ступор…  что 25 марта 1918 года кавалерийская воинская часть армянских дашнаков в количестве четырех тысяч всадников , неожиданно вошла в крупное греческое село Караклисе области Карс с Соборным Православным Храмом , и в присутствии тысяч молящихся и почти четырехсот греческих ополченцев , под предлогом экспроприации лошадей (но по какому праву) , неожиданно подло убили главу сельской администрации – Евстатия Какулиди.

В завязавшемся двухсуточном кровопролитном сражении , параллельно уничтожая мирных жителей , «доблестные» дашнаки п о б е д и л и , так как подавляюшая   часть контингента греческих сил Карса была  передислоцирована на север в Грузию , а остаток был рассредоточен по многочисленным поселениям греков, дабы собрать домочадцев в изгнание, ибо Греческое Правительство Карса , чтобы избежать геноцида , зловещий молох которого стремительно уничтожал греков западного Понта ,  приняло  решение срочно эвакуировать население сначала в Грузию , затем кто куда…, так как Брест – Литовский Мирный Договор от 1918г. передал  Карс , Ардаган и Батум , с прилегающими территориями , в состав Турции , а собственных сил , для  обороны,  было явно недостаточно , что сразу же подтвердил последующий сокрушительный разгром дашнаков младотурками, которые затем  в 1922 г. , в результате беспрецедентной , сверх масштабной  военной и финансовой помощи  со стороны Российских Большевиков , а также предательства греческих либералов (либерастов) во главе с Э. Венизелосом и западных «союзников» , преодолели  греческую армию сначала под Анкарой , а затем повсюду , в том числе и многотысячные отряды понтийских партизан , которые тем не менее мужественно сражались (до 1924г.) с младо турецким супостатом ( кемалистской  «помологии»), в попытке пресечь геноцид своего народа !!!

Ну а что касается южного Кавказа, то  все семьдесят тысяч остававшихся в живых греков бывшей Российской области  Карс отправились в изгнание , сохранив навеки память об уровне дашнакского «братства», из под тишка ! ! !

Между тем , наш диалог с прибывшими  в 1990г.из Греции соотечественниками в дальнейшем обрел целенаправленный характер , – глава делегации Христо Софианидис заявил , что цель визита вызвана озабоченностью судьбой  документов  с греческой тематикой , как весомой и значимой части истории понтийского народа, сконцентрированных в госархиве Абхазии , так как после Малоазиатской Катастрофы и ГЕНОЦИДА  младотурками полутора миллионов православной части понтийцев , каппадокийцев , ионийцев , смирниотов , фракийцев и иных эллиноромеев , депортации в Грецию полутора миллионов уцелевших православных , и насильственной исламизации оставшихся на Родине , которые значительно пополнили ряды многочисленных ромеев мусульман – румов и урумов Турецкой Республики , только в Абхазии (наиболее «выпукло») и в других при понтийских (черноморских) регионах Советского Союза , до поры , до времени (до1938 года) свободно функционировали – Государственный греческий театр ,  начальные и средние греческие школы , Педагогические Техникумы , выпускались газеты и журналы на греческом языке , – вокальные , хоровые , танцевальные и народные театральные коллективы в том числе на уровне «МОМОЕРИ» функционировали полной жизнью в каждом из многочисленных греческих населенных пунктов Республики , что, разумеется , фиксировалось в местных национальных средствах информации.

По данным некоторых исследователей – до конца двадцатых годов ХХ века греки составляли треть от 360 тысячного населения Абхазии , затем периодически  , из раза в раз так называемая «РЕПАТРИАЦИЯ» , на самом деле – беженство в балканскую Грецию практически полностью  «обескровила» не только понтийскую общину Абхазии , но и большинство регионов ПОСТСОВЕТСКОГО пространства !

Балканская  Эллада , да простит меня господь , для православной части греков византийцев причерноморья и средиземноморья выступает ,  (так уж у Элладских правителей получается ,  ибо их действиями , к несчастью , на постоянной основе руководят «кукловоды») в качестве «ЧЕРНОЙ ДЫРЫ»-провоцирует в разные исторические периоды нас , ромео – византийцев к противостоянию с Турецкой государственностью , затем, из –за слабой подготовленности , по причине , в том числе , крайне низкого  интеллекта , и очередного предательства , «успешно» проигрывает очередное столкновение , по сути ,- со своим же братским генетическим клоном мусульманского вероисповедования , вследствии чего возникает жизненная необходимость бегства или исламизации…!

В результате –  с одной стороны : – оголяются немалые , издавна заселенные территориальные пространства , (хорошо еще , что большие массы понтийцев ,  каппадокийцев , ионийцев … принудительно, либо добровольно, став мусульманами с высоким уровнем  демографического воспроизводства (деторождения), не только не ассимилировались, но сохранили за собой земли предков – «не было бы счастья , да несчастье помогло»!!! …) с другой стороны ,- оказавшиеся на земле Эллады  многочисленные массы беженцев , в непривычных и даже чуждых условиях местного менталитета, (а также потребительским отношением властей по отношению к ним, то есть, казалось бы , к своим эллинским соплеменникам), в течение всего адаптационного периода, (не менее четверти века) как правило , почти не создают семьи …, затем влившись в среду обще элладской ментальности, создают маломерные  семьи…с одним , двумя детьми , параллельно сотни тысяч жителей мегалополисов вообще не вступают в брак , и эта зараза , подобно модной пандемии , яростно пропагандируемая ЛИБЕРАСТАМИ через безудержную , воинствующую рекламу безнравственности , сексуальной «революции» , предпочтительности господства однополых браков…,-  разрастается…

Кроме того  эта людская масса мгновенно становятся объектом уголовно наказуемой эксплуатации со стороны руководства любой, находящейся во главе страны партии.

Так, к примеру, из событий новейшей истории ПОНТИЙСКОЙ «РЕПАТРИАЦИИ» в Элладу начала девяностых годов ХХ века …Партия Н. Демократия  “основательно” подготовилась к прибытию беженцев из разваленного Советского Союза – было образовано ИДРИМА (ΕΙΥΑΠΟΕ) по приему , адаптации (укоренению) людской массы , превысившей двести тысяч человек, финансовая надстройка по реализации «запланированной» программы была «изыскана» путем инвестиций Евросоюза  в количестве , как мы усматриваем , не менее двух миллиардов евро ,  причем практическим расходованием этих астрономических средств (мы усматриваем масштабные хищения в особо крупных размерах) занялась вскоре пришедшая к власти в 1993г. партия Пасок , хотя справедливости ради отметим , что и у чиновников от неодемократов  также «рыльце в пуху» , но в меньшем масштабе.

Казалось , стране повезло , так как появилась человеческая  масса с устоявшимся , выстраданным чувством эллинского патриотизма , с немалым числом специалистов с высшим образованием , с помощью которой можно было бы , как исключительный минимум , выправить демографический дисбаланс в Греческой Фракии   путем «разжижения» вольготно раскинувшихся там греческих мусульман с сепаратистскими наклонностями .

Однако , в результате их «героических» усилий по нашему укоренению (на самом деле был организована четко и синхронно работающая система по «освоению»- хищению, как мы усматриваем , евроинвестиций на наше обустройство, – а  ведь могут эффективно «работать» элладские казнокрады , когда на кону их шкурный, казалось бы , уголовно наказуемый интерес),- в провинциях ЕВРУ , РОДОПИ (Комотини) и КСАНТИ ,- в приграничном регионе , на который алчно воззрились все еще подающие признаки «жизни» наследники младотурецких кемалистов , и, не удивляйтесь, -болгарские нацисты , чуть подновив свой старый лозунг о «матушке былгарии от чярна моря до бяла моря , т.е. Эгейского в болгарской транскрипции ( в настоящее время Греческая Фракия «наводнена»  агентами болгарских спецслужб…) ; здесь осело ничтожно малое количество понтийских беженцев новой волны , немногим более двадцати тысяч человек ,- то есть 10% …

Ни тогда , ни тем более теперь не было построено ни одного предприятия , поэтому в поисках работы молодежь разбегается по всему миру , в связи с чем в ЯНУЛИ , ПАЛАГИЕ , САПЕСЕ , ЭВМИРО и Ксанти – прибрежный ( во всех пяти частично отстроенных Правительством поселках, обшим количеством чуть более восьмисот домишек («государственная» ГОРА РОДИЛА МЫШЬ), вскоре окончательно затухнут детские голоса ( пустующих домов –предостаточно)…

Характерная особенность-все пять поселков находятся  в сельской местности , однако лишь в городке Ферес провинции Эвру тогдашний Димарх  Георгиос Дольяс (настоящий патриот и мудрый политик) вне рамок государственного Идрима , сначала предоставил десяткам семей из Абхазии дома и квартиры , затем решением СИМВУЛИО выделил в собственность  всем желающим по тридцать стрем земельных угодий !!!    Остальные , около одной тысячи семей понтийских «первоцелинников» , находившихся в так называемой Государственной ПРОГРАММЕ , которых опекало  могучее Этнико Идрима , так и остались проживать в сельской местности безземельными даже на уровне ведения натурального хозяйства для нужд собственного пропитания…, иногда  нанимаясь в батраки к своим… мусульманским соседям…

Двадцатилетие тому назад наши многократые обращения к властям , и манифестации с требованием  расселения  и закрепления в благодатном , экологически чистом  регионе страны  с наилучшем климатом – сотен тысяч соотечественников , категорически  отвергались , высказывалось  мнение , что , дескать , получив  в собственность усадьбы , понтийцы затем начнут продавать их кому попало , в том числе иностранным и  «иным» соседям .

В ответ мы предложили формулу – законодательно объявить север страны приграничным регионом с особым статусом , где выданная под усадьбу земля размером не менее десяти стрем – не подлежит продаже и может передаваться только по наследству!!! (Могучий правовой фактор по закреплению коренного народонаселения на своей земле). Однако Пасоковское руководство ЭТНИКО  ИДРИМА…в лице главных исполнителей ,(как мы усматриваем , сверхмасштабных хищений ,- региональный глава по северной Греции, бывший пилот господин Д.Сидиропулос и Глава ИДРИМА , бывший глава МИДа  Республики Кипр , господин Якову ( кураторами ЭТНИКО ИДРИМА были заместители Министра  Иностранных дел  , поочередно – госпожа Цудеру ,  Георгиос Папандреу , господин Ниотис …) , отвечалили   категорическим отказом …  Интересно , для кого тогда и теперь  Димархи , Номархи и Перифериарх Восточной Македонии – Фракии так тщательно «берегут» многие сотни тысяч стрем (если не миллионы)  плодороднейших государственных земель Фракии ..???

Или передавать  земельные угодья  нашим бедолагам им не позволяет  настоящий хозяин региона – Консул Турецкой Республики в Комотини???   «Злые языки» утверждают , что  (инструктажа ради?) , нынешний Перифериарх Восточной Македонии- Фракии  господин  Янакидис ,как правило  и не редко – , «якобы» , завтракает в Комотини у турецкого консула , а  обедает или ужинает , «якобы» , у «начальства» повыше в Анкаре  или Стамбуле…

В противовес нашим поселочкам , в соседних мусульманских селах жизнь бьет ключом, ибо им принадлежат сотни тысяч стрем благодатных , красноземных и черноземных плодороднейших полей  Греческой Фракии , параллельно , со слов «злопыхателей» , наши мусульманские сограждане «якобы»:

не только получают ежемесячное пособие из Анкары , также ,  как и преподнесенные каждой семье , бесплатно, антенны для приема телесигнала соспутника ТЮРКСАТ ,( дабы «телезритель» мог беспрепятственно черпать информацию любого из более чем двухсот турецких телевизион-ных каналов ),

– но и целевое указание не ассимилироваться в греческой языковой среде , и ни в коем случае не переселяться в Турцию , где у подавляющей массы имеются собственные домостроения , которые они приобрели или отстроили  за счет доходов , заработанных в Греции , и  ударно… плодиться,

– и  беспрепятственно получают субсидии из Турецких банков ,  функционирующих в Греческой Фракии по распоряжению бывшего Премьера и руководителя ПАСОК –Георгиоса Папандреу…

АКТ   НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРЕДАТЕЛЬСТВА ???

Впрочем нам не привыкать к ПОНТОФОБИИ , которая господствует на всех звеньях спектра  политического пасьянса Эллады – в качестве примера – ФАРС , свершившийся в декабре  2012 г., когда «в целях оздоровления» обворованной Властями  же «Экономики страны» , практически чуть ли не все Партии почти единогласно проголосовали  отмену   ПЕНСИЙ – ПОСОБИЙ нашим пожилым беззащитным согражданам  из бывшего  Советского  Союза… на основании установленного  Парламентом Критерия – проживать в стране не менее двадцати лет и в отношение тех горемык , которые получают «копеечные» пенсии из стран  бывшего СССР… Об этом безобразии написано немало, некоторые эмоционально сравнивают данное деяние, – как государственный беспредел с элементами  Геноцида.., оставляя за скобками главное,

1.  По конституции все граждане Греции равноправны вне зависимости  от «стажа»  – в тот день и час, когда  субъект принят в греческое Гражданство,  он автоматически  и равноправно наделяется всем комплексом прав и обязанностей гражданина страны! В этой связи уместно не только задать властям вопрос , но и подать иск в Европейский  Суд по Правам Человека в Страсбурге , – почему мусульманские жители греческой Фракии – кацивелы , помаки, туркалы, и некоторые иные категории,  которых, как и наше старшее поколение, по возрастному цензу и иным признакам  наделили аналогичной  «незастрахованной» пенсией ОГА в аналогичном размере 347евро, –  этот ЗАКОН  обошел стороной ? Почему законодательно лишили гражданских прав только нас, или мы расово неполноценны (?), также , как и  выданные нам ТАВТОТИТА , – также неполноценные ? Как представляется , только , уже , по этой позиции ,  СУД в Страсбурге удовлетворит наши иски!

2. Во всем цивилизованном человечестве , в том числе и  в странах Черной Африки «Единожды  Принятый Закон обратной силы не имеет» !!!

Когда пять , десять и так далее лет тому назад  соответствующим отделом ОГА  принимались индивидуальные  Решения – АПОФАСИ о наделении гражданина Греции , из числа омоенис (репатриантов) , минимальной  пенсией, – чиновники , безусловно , ссылались на соответствующий пункт конкретного Закона , который , очевидно , не лимитирует срока проживания в стране и не ставит вопроса – получают ли соискатели мини пенсию или пособия из страны исхода ? То есть эти вопросы не задавались!!!

Поскольку Парламент Греции  Махрово нарушил подписанную страной Общеевропейскую Конвенцию «О приоритете  Прав Человека ….» , -за основу принимается Общеевропейское Право!!! То есть , как минимум , в Страсбурге мы выиграем  с «сухим» счетом  2 -0 !!!

Согласно установленным Правилам , Европейский Суд в Страсбурге принимает к рассмотрению иски от граждан Европы против конкретной  страны только в том случае , если истцу отказал высший Судебный или Государственный орган , каковым в нашем случае является Парламент !!! Проголосованный им  неправовой антипонтийский Закон вполне  подподает в компетенцию ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА и  не только подлежит отмене , но и будет отменен!!!

Кстати ,  Ирина Иоаниду – опытный адвокат и молодой политик , а также молодой опытный адвокат Илиас Спирлиадис ,  не гонорара  ради , готовы защищать юридические права наших людей на всех уровнях!

В свою очередь ,Руководящая элита наших мусульманских собратьев в Турции (по отношению ко всем РОМЕО-ОСМАНАМ ,или иными словами , к ЮНАНАМ и «ТЮРКАМ» , не шибко задумываясь , и по принципу « ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ»- относятся также небрежно – потребительски как к «пушечному мясу» , очевидно ,   ведомые теми же  «кукловодами» , и с превеликим удовлетворением , не считаясь  с реальными или возможными политическими и экономическими последствиями и человеческими потерями (с обеих сторон ) , либо сами нападают ( оккупация северного  Кипра , почти ежедневное нарушение , на грани фола , воздушных и морских  границ  Греции ) , или  устами Министерства Иностранных Дел  заявляют о готовности немедленно  начать войну…, если Греция посмеет заявить о суверенитете на 12 мильную  зону своего прибрежного шельфа , как это принято во всем мире !!!.

Ведущие газеты Турции , «Джумхуриет» , «Миллет» …21 и 23 марта  2013  года  опубликовали  материал Заседания Совета Государственной Безопасности  под заголовком «Великая Турция к 2050 году» , в текстовой части указано:

«Греки потерпели поражение на всех фронтах и не имеют никакой исторической перспективы. И Греция и Кипр попросту не в состоянии удовлетворить свои амбиции в разработке нефтяных и газовых месторождении на шельфе Эгейского и Средиземного   морей . Следовательно они стоят на грани полного краха . Единственное , на что им  можно надеяться – на милость со стороны Турции , которая , возможно , сжалится и согласится уделить им кусочек  от энергетических богатств !»

В качестве «наглядной агитации» тут же была опубликована «политическая» карта «Новой Турции» , на которой – турецкими территориями обозначены : половина территории Греции со всеми островами Эгейского моря , весь Кипр , северо-восток Болгарии , Иракский и Сирийский Курдистан , Аджарская автономия Грузии и Нахичеваньская автономия Азербайджана…

Официально Греция никак не отреагировала на подобный ВАНДАЛИЗМ , а вот Болгария  устами своего премьера господина Марина Райкова выразила резкий протест…

Из изложенного следует , что , возможно ,  нынешняя исполнительная власть Турции ( в лице Президента Абдулаха Гюля , как и  Мидовского министра Давутоглу , в преддверии осенних выборов , дабы набрать «очки» у избирателя и , очевидно , допустив фальсстартовую промашку, начали собственную политическую «игру» (?) на фоне нагнетаемой средствами информации версии о «серьезном заболевании»  премьера  Эрдогана ,- временами , (к сожалению) , прекращает  функционально выглядеть в качестве единой команды ,- и  поэтому , конечно же , допускает стратегическую недальновидность.

ИБО в противовес вышеизложенному, естественному, безупречно выверенному, обоснованному  и равноправному  Эллино – Тюркскому или Румо- Оттоманскому дуализму (объединению), основанному на всенародно осязаемое, базисное  генетическое  единство, и поэтому, перспективного и  фундаментально устойчивого, ибо подразумевает, через эллинскую «формулу» (форточку), сделать реальной перспективу не только единения – слияния  с объединенной Европой, но и откроет перспективную  возможность  восстановить ИСТОРИЧЕСКОЕ главенство   КОНСТАНТИНОПОЛЯ (СТАМБУЛА) в качестве  обширного, конкурентно – способного ( по отношению к юго – восточной  Азии) ,  Евро – Афро – Переднеазиатского , плюс Евро – Азиатская «Большая Россия»,  ПОЛИВЕКТОРНОГО ЦЕНТРА, – ОШИБОЧНО (что хуже преступления ) , избрав заведомо «непроходную пешку»  , предпочло гипотетически связать свое будущее с курдской частью обще иранской «нации», ибо курды всех помологий , являясь естественной частью   иранской семьи народов , и генерируя собственный курдский «глобализм» путем объединения в единое государство , никогда не согласятся стать прислуживающей запасной частью Великого Турана , то есть мифологемно , принудительно «введенные» (загнанные) в  состав «Новой Турции» миллионы курдов Турции, Ирака, Сирии,… Ирана…взорвут изнутри это планируемое  Турецкое  государство будущего –  без будущего!

В свою очередь не менее динамичный Иран с атомной бомбочкой (в очевидно близкой перспективе) рассматривает самое себя в качестве эпицентра не только шиитского мира (шииты , алавиты , исмаилиты..) , а это Ирак , Сирия , часть Ливана , часть Турции (30%) , весь Азербайджан , часть северного Кавказа , Памир  , – но и в качестве собирателя иранских земель- часть Пакистана , весь Афганистан , весь Таджикистан , фарсиязычный юг Узбекистана и конечно же все земли , заселенные курдами…и даже ираноязычными осетинами…

Дополнительным , если не главным фактором является то обстоятельство , что нынешний режим премьера К. Эрдогана несомненно преуспел в демократических преобразованиях по разрушению КЕМАЛИЗМА , -системы с псевдо демократической риторикой , на самом деле милитаристской , националистической (практически нацистской – чего стоит гигантский лозунг, на горном отроге , размером в целую гору , сооруженный  ОККУПАНТАМИ на ЗАХВАЧЕННОЙ и пока еще удерживаемой  части северного Кипра с логотипом- «Я СЧАСТЛИВ , ЧТО Я ТУРОК»).

Относительно оторванной от реалий  неотурецкой нефте – газовой мифологемы.  Греция и Кипр фактически являются (все еще , и на постоянной основе) суверенными  штатами Общеевропейской Конфедерации – Евросоюза!

Турция сможет войти в Евросоюз , только , если Греция и особенно Кипр «сжалятся и , возможно , проявят милость к незаносчивым генетическим собратьям» , и дадут свое согласие !

Это во первых, а во вторых- с какой стати немцы, французы, итальянцы… то есть Евросоюз в целом , отдаст, вне рамок международного Права, богатства недр своих членов, неким воинствующим последышам младотурецких мракобесов…!

Однако наследники  младотурок не только не унимаются , но порой переходят в наступление.. Клерикально- националистические круги развернули компанию по реставрации мечетей практически во всех  Православных Храмах , которые в предшествующий период (кемалистский)  были переведены в разряд музеев , в том числе  и ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ.

Его аналог , ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ в ТРАПЕЗУНДЕ (Трабзоне ) , один из древнейших Византийских Храмов , с редчайшими божественными фресками от 1260 года, усилиями местного  Вакуфа (Вакуф – Орган , опекающий имущество  Мусульманской общины, в том числе недвижимое, переданное государством на религиозные или благотворительные цели , которое не облагается налогами ) через длительную судебную тяжбу ( с 1970г. по 2013 г.) «дожали» судебную инстанцию  гор. Трабзона , которая вынесла решение о передаче православного Храма мусульманской общине !!!

29 ИЮНЯ  2013 года , через пятьдесят два года , пятничной молитвой в Православном Храме , который является  Реликвией Понтийского народа, возобновилось мусульманское богослужение (с 1961 года по июнь 2013 года храм функционировал в качестве Музея ), не исключено, что (не приведи господи!) исламистские клерикалы замахнутся еще и на нашу святыню – ПАНАГИЮ СУМЕЛА!!! , как впрочем и на все православные святыни Понта, Каппадокии, Анатолии и Восточной Фракии в целом, то есть, казалось бы «хрен редьки не слаще ???»

Поскольку это решение вызвало серьезную озабоченность  общественности Трабзона , ПОНТА-КАРАДЕНИЗА , и всей Турции , местные клерикальные (мусульманские) круги предложили  видоизменить статус Храма до уровня двух ипостасей :  Музея и Мечети !

Наше мнение  категорически однозначно – Храм  Агиа София в Трапезунде и иные православные святыни , превращенные в Музеи , затем законодательно переведенные в мечети , необходимо , в зависимости от складывающихся обстоятельств и в случаях отсутствия позитивной альтернативы , опять же законодательно  культивировать в трех ипостасях – Православный Храм , Мечеть , Музей ( и так  в целом по всей Турции в зависимости от пожелания прихожан).

Кстати , 3-х тысячная община  православных россиян , проживающая в турецком городе Алания,  возбудила ходатайство  о реставрации заброшенного  Византийского православного храма , получила добро и приступила к работам !!!

Конечно у этого не бесспорного , революционного предложения поначалу появятся немало противников , наверное многие назовут его кощунством  над религиозной моралью , догмами  и  православия   и  суннизма… Однако , на «дворе» вторая декада  ХХ1 века , и кому как не  наследникам   ОТТОМАНО – ВИЗАНТИИ , в лице современного Турецкого государства , жизненно необходимо стать  новатором  нравственного воспитания граждан , – МОЛИТВОЙ   К   БОГУ  ВОССЛАВИТЬ  ГОСПОДА  В  ОДНОМ ХРАМЕ , но в  разные дни , – к примеру в Воскресение православные славят Господа нашего  ХРИСТА , в Пятницу – мусульмане возносят молитву Пророку Магомету …???

Быть может именно на этой священной ,  перенасыщенной  многовековыми трагедиями , НАМОЛЕННОЙ   ВИЗАНТИЙСКОЙ  ЗЕМЛЕ  будет найден выход  из нынешнего Планетарного , Конфессионального Тупика  Мусульмано – Христианского    Антагонизма !?!?!?! (Для начала , хотя бы на временной основе ? )

Впрочем процесс Регенерации Православия в Понте и в целом в Анатолии начался!

Это выдающееся  событие ознаменовалось 15 августа 2010  начался года  возобновлением богослужения в Храме Панагия Сумела , который является святыней не только для Понтийского народа , но и для Христианства всего Мира !!!

Интеллектуальной и движущей силой ,  Глашатаем  Знамения  Божьего безапелляционно является замечательный сын Понтийского народа- ИВАН  ИГНАТЬЕВИЧ  САВВИДИ! Выдающееся Значение Этого  Революционного  События  и  Этой  Личности общественность  осознает  позже!!!

Первые две декады  прошлого века были омрачены развязыванием  Первой Мировой Войны , на полях сражений которой все Европейские Государства , плюс Оттоманская Империя и практически  остальное человечество , разделившись на два военных блока , с невиданным прежде ожесточением взаимно уничтожали  друг друга , что привело к гибели , на полях сражений и в тылу , многомиллионных масс сынов и дочерей разных народов , об этой «мясорубке» написаны  тысячи томов …

Главным итогом той войны явилось:

– переустройство  планеты земля путем «революционного» разрушения трех империй – Российской , Австро-Венгерской и Оттоманской под «революционным» лозунгом ,- «кто был ничем – тот станет всем» и была сконструирована  подконтрольная Великобритании подмандатная Палестина , где впоследствии в 1948г. возникло государство Израиль !

В результате , почти повсюду во вновь образованных государствах был  системно ликвидирован класс  наследственной аристократии и ее надстройка –князья , лорды , графы…, паши , визири , раисы …  , ибо пришедший на смену республиканский строй , как правило , отменял привилегии прежней имперской элиты.

Возникает естественный вопрос – кому это было выгодно , и кому отводилась роль жертвы , ведь верным спутником любого революционного переустройства является кровопролитие , в котором коренные народы –  либо на основе классовой или национально

освободительной  борьбы (Российская и Австро-Венгерская Империи) , либо национально-освободительной борьбы  с жестокой  религиозной окраской – греки (понтийцы , каппадокийцы , ионийцы – т.е. анатолийцы), армяне , ассирийцы , езиды  Оттоманской империи…становятся жертвой , отданной кукловодами на заклание , путем организации этнических геноцидов !  Кто  они  ?

Автором Теории  МИРОВОГО  ПЕРЕУСТРОЙСТА   или    СОЦИАЛИЗМА , (Коммунизма)…   были высоко образованные вольнодумцы , изначально , многие  по происхождению   были  адептами  иудаизма , иные из них перешли  в лоно АТЕИЗМА  .

В Османской Империи  , их называли дэмне (перешедшие  в  мусульманство иудеи ) , в миру  они выступали  приверженцами ислама , на самом деле являлись  криптоиудеями…

Они загодя , давным давно просчитали , что только  путем «равноправия»  смогут влиться  в Элиту государств своего проживания , и  демократически  путем  « через свободные выборы » монополизировать  в своих руках властные структуры .

Фанатичным ,  все сокрушающим исполнителем их революционных предначертаний «сержантский состав»  были  выходцы из многодетных семей бедных кварталов еврейских местечек .

Будучи уроженцами гетто с устоявшейся психологией загнанных в «конуру»(черта оседлости применительно к России ) существ , люто недовольных своим социальным неравенством  , дисциплинируемые ежесубботней (шабат) проповедью РЕБЕ (раввина) , они , как самые решительные  солдаты в мире , подобно сжатой пружины , по принципу «всегда готов», всю , веками накапливаемую и до поры  сдерживаемую энергию готовы  были выплеснуть и выплеснули , по приказу «кукловода» , на   радикальное  действо в любое время и в любом месте!!!

Вокруг них , вследствии всеобщей разрухи , путем эффективнейшей агитации , начала , миллионными массами  , группироваться (отзомбированная «революционными лозунгами») христианская беднота коренных народов – пушечное мясо рядовых исполнителей воли красных коммисаров в России .

В Оттоманской Империи миллионная  полиэтническая ,  полуголодная ,порой нищенствующая , мусульманская масса курдов , черкесов , туркоман , юруков и иных … , по указанию младотурков , сбившись в стаи мародерствующих  стеревятников , с воодушевлением приступили к уничтожению – геноциду своих христианских соотечественников – греков (понтийцев , каппадокийцев ,  ионийцев , смирниотов , фракийцев …) , армян в дисперсных местах проживания , но особенно в коренной Армении и Киликии , Ассирийцев повсюду , езидов сплошняком…- с одновременным , в качестве «приза» , захватом движимого и недвижимого имущества убиенных или выселяемых на смерть в безводные пустынные регионы миллионнов христиан !!!  Насилия над беззащитными женщинами и детьми , перед  умершвлением , достигали беспрецедентного размаха !

И все эти преступления происходили по зловещему плану ликвидации ХРИСТИАНСТВА во вновь образованном турецком государстве, (в котором конституционно признавалась только одна турецкая нация и только одна религия –  ислам ), по прямому приказу и с благословления госструктур младотурок …   Единовременной  ликвидации подлежали  (и были геноцидно ликвидированы) христианские  конкуренты в бизнесе , после чего экономика Турции почти полностью оказалась в руках адептов  крипто – иудаизма !

Известно , что базисом любого общества является ЭКОНОМИКА , и вся иная надстройка в лице политики несет  всего лишь  вспомогательную функцию.

Наши народы  оказались мелкой разменной монетой в начальной стадии  Планетарной   борьбы по установлению Мирового  Экономического  и Финансового Порядка ( Господства) !

Приблизительно идеологически это выглядело как в одном из Голивудских боевиков , когда Билл, перед убийством конкурента , приставив к виску оппонента дуло кольта , произносит фразу – «Джон , ничего  личного – это всего лишь бизнес» и спускает  курок!!!

В Планетарной   битве  правым оказывается  тот , кто сплоченнее , поэтому сильнее!

Именно по этой причине (повторяемся) руководство «младотурок» в Оттоманской   Империи , «большевиков , меньшевиков , бундовцев и иных революционеров…» в Российской Империи , «национально освободительные движения славян , венгров и т.д.» в Австро-Венгерской Империи были в подавляющей степени до 80-95 % перенасыщены контингентом из «местечек» , ведь только через слом империй для них открывалась возможность , путем насаждения Республиканского строя  , с новым основным Законом – Конституцией  , не только пробиться в Верхние эшелоны властных госструктур  новых Государств , но и из себе подобных  образовать новую «национальную» элиту нового субъекта международного Права !

Младотурки знали, что их монополии на руководство  страной препятствуют  три влиятельнейшие  христианские  общины– греки , а также армяне, ассирийцы, … езиды…

Возникла жизненная необходимость изъять у них статус Граждан Оттоманской империи, в которой они были наделены  , хоть и урезанно , но конкретными  правами  ,или , иными словами – лишить гражданства . Для этого было необходимо сделать две вещи:  – назвать себя турками мусульманского вероисповедания ( на самом деле ни мусульманами ни тем более турками они не являлись) -ликвидировать Оттоманскую  Империю , на ее месте в урезанных границах создать моно конфессиональное (мусульманское ) и мононациональное Турецкое государство , которое  ,  до появления на политической арене младотурок , раннее никогда не существовало -слова турок и турецкий язык означало чуть ли не как брань или были синонимом  невежы , деревенщины…, мусульмане с гордостью называли себя османцами , говорящие на османском языке , в котором преобладала арабская и персидская лексика , вдобавок , османская элита владела на блестящем уровне греческим , французским и немецким языками…

Во вновь возникшем Турецком государстве Конституционное право на жизнь имел только тот , кто назвал себя турком и мусульманином!!!

Из вышеизложенного следует , что те , кого мы сегодня называем Турками , к геноциду наших народов имеют  «касательное»  отношение. Поскольку практически во все времена , вплоть до ЗАКАТА , Византийская Империя в пределах границ современной Турции плюс Балканский полуостров (за вычетом курдской массы ) , на 80% состояло из эллиноязычных ромеев , а немногочисленные Тюркские завоеватели из числа в основном османов , возглавив Государство ,  очень быстро растворились в ромейском народе путем массового перехода порабощенных  в ислам , также и через «институт» гаремов и янычар…, то путем сравнительного анализа достоверно можно просчитать , что подавляющая часть нынешнего турецкого народа является потомками эллино – ромеев , что , впрочем , подтверждает генотип!!!

Из изложенного следует , что кошмарное , беспрецедентное ,почти пятисотлетнее кровавое выяснение отношений (и по сей день) между мусульманами и христианами Византийско-Оттоманской Ойкумены – это беспрецедентная многосотлетняя ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, которая изначально приняла уродливый оскал религиозного антагонизма, естественный конец которой  временами  просматривается в позитивных действиях нынешней политической ЭЛИТЫ генетически родственного соседа!!!

Борьба индивидов и борьба групп , стай ,  сообществ , народов и государств являются ,  к  сожалению , аксиомой  «обшежития» на нашей  земле . В начале двадцатого века она обрела ту самую уродливую форму , в ГЕНОЦИДНОМ угаре которой ,-«сгорели» миллионы наших  «соплеменников»… ,

– ну а далее последовал бумеранг божественного ?? «возмездия» ? , когда германские нацисты жесточайшим образом умертвили , по официальной версии , шесть миллионов евреев , в подавляющей массе ни в чем не повинных  мирных жителей Европейских  Государств !!!

Взамен ,- это абсолютно сплоченное , исторически вечно гонимое Этно-Иудаистское сообщество,  наконец- то обрело свою  Национальную  Государственность – Дееспособнейший Израиль, но на мизерной территории, что как побудительная мотивация толкает этот субъект к внешней экспансии, что, в свою очередь , также становится мотивацией для мобилизации , в том числе , наиболее одиозных отрядов исламского «подполья» против Израиля и его западных союзников…И так без конца и края ! Тупик?  «Лес рубят – щепки летят» ! Мы  щепка в планетарной битве «Голиафов»?

Да , и  это зло необходимо просчитывать на Государственном и Всенародном уровне! 

Настигнет ли их в очередной раз бумеранг божественного возмездия!

Зло порождает зло , планета «истончилась»! Жизненно необходима всеобшая мобилизация по упреждению в планетарный «саркофаг»  и крайних  либерастов , и крайних исламистов и фашистов , которые своим взаимоисключающим радикализмом ставят человечество на последнюю грань бытия !   Те и другие подлежат законодательному запрету  на уровне Организации Объединенных Наций  (ООН ) !!!

Касательно небольших сообществ , каковым является наш понтийский народ…  Выход из нынешней «клоаки материального вещизма » просматривается  в моральном очищении  и единении , с целевой всеобщей задачей к обретению – воссозданию в причерноморье  автономного Понтийского Сообщества , что жизненно необходимо даже в этих , казалось бы нетерпимых условиях общенародного упадка , в условиях техногенной экономической катастрофы , которую называют кризисом. Народ , который не обременяет себя светлой , праведной целью , обречен на болотную гибель также , как и Государство , гражданином которого он является !!!

В качестве старта к мобилизации  всенародного  движения к вышеозначенной общенациональной цели обретения своего Понтийского Автономного Дома , – нужно в качестве примера (дабы спросить себя – а что могу сделать Я , ОН , ОНА ) осмыслить благородные деяния тех наших соотечественников,  которые более двадцати лет назад и по сей день совершенно бескорыстно , отрывая свое время и средства от своих семей ,  спасали реликвии нашего народа , что является высшей стадией нравственного очищения!!!  Они и сегодня в строю праведников!

Брать с них пример в широком  смысле – в делах любого уровня и размаха ,  стремясь вступить в ряды бескорыстных  патриотов , самим созидая эти патриотические  колонны для  последующего  объединения  ,  ради  святой общенародной, общенациональной цели, которая соответствует интересам  отдельно взятого человека и его семьи , ибо возродится  Понтийский Дом , который мы утеряли шесть столетий тому назад , и по день нынешний жаждем воссоздать!

В 1990г. Совет Общества Арго принял решение делегировать своего Председателя , одновременно являвшимся тогда  Генеральным Секретарём Федерации  Понтийских

Обществ Южной Греции –  Хр. Софианидиса и члена Совета Л.Пиперидиса в качестве официальной делегации  в СССР, с просьбой  допуска в архивы , в рамках дозволенного,  по обретению ксерокопий тех газетных прототипов ГРЕЧЕСКО-ЯЗЫЧНОЙ периодики , на которые даст свое согласие Советская сторона.

Государственный Архив Абхазии фактически возглавлял , в ранге Заместителя Управляющего , Николай Николаевич Иоаниди (личность легендарная –скромнейший и умнейший интеллектуал , воистину ходячая энциклопедия , который написал и издал две книги  среднего  формата о греках Абхазии , в которых каждое слово «ГЛАГОЛИТ ИСТИНУ»-  Светлая Память! ) , ознакомившись с поставленным вопросом , он с энтузиазмом взялся за практическое решение задачи , подсказав , на кого необходимо «выйти» , чтобы быстро получить политическое согласие …, и сразу же начал собирать материал  для ксерокопирования .

В начале девяностых годов прошлого века Советская страна была «захвачена»  Горбачевской перестройкой,  поэтому ДОБРО компетентных органов было добыто очень скоро , тем не менее мы сразу же ввели в действие всю свою «тяжелую артиллерию» , так как кроме Совмина Абхазии сразу же подключились в решение вопроса Яннис (Ваня) Зелилов и Ставро Феофаниди, первый- инструктор , второй- член бюро  Абхазского Обкома КП Грузии , ну и конечно непререкаемый лидер греков Абхазии, легендарный Евстафий Георгиевич Анастасиади – светлая память!

Однако проблема все же возникла… Христо Софианидис подчеркнул , что для  начала необходимо изготовить фотокопии греческих газет Абхазии, так как в них, за вычетом большевитской пропаганды, сконцентрирована вся палитра – летопись греческой жизни  региона , с проблемами , приукрашенными радостями  и печалями…

В начале девяностых годов ХХ века техника ксерокопирования , во всяком случае , в Абхазии , была  старой и громоздской , но после того как была достигнута договоренность с руководством завода Сухумприбор , мы все вдохнули с облегчением ,  однако  рабочий процесс начался лишь после того , когда  работники завода «нашли» «дефицитную»  широкоформатную бумагу, которую оплатил Христо…

Помнится , я ахнул , когда увидел этот множительный аппарат -метров четыре в длину и два в ширину , и около двух в высоту…Аппарат часто выходил из строя, однако работницы трудились с огромной отдачей,  мое удивление в очередной раз развеял  Леонид Пиперидис, сообщив, что Христо Софианидис , параллельно, сразу же договорился с ними об оплате их труда наличными, и вручил аванс…

Пять рабочих дней продолжалась ударная работа по ксерокопированию более чем двухсот экземпляров газеты Коккинос Капнас (Красный Табаковод), медленно, потому что Н.Н. Иоаниди убедительно попросил работать аккуратно , чтобы не повредить архивные  реликвии на допотопной технике,- и все это время «от зари, до зари, от вахты до вахты, Христо и частично Леонид (ему Христо параллельно поручил проводить опросграждан на предмет предпочтений: эмигрировать в Грецию, остаться на месте или бороться за автономию на территории Российской части Древне – Боспорского государства), вместе с тремя работницами, – неотрывно физически трудился…

Честно говоря мне до сих пор неловко  оттого, что приехавшие из Греции наши братья, патриоты, с целью создания ксероксных копий документов Государственного Архива о жизни греческой общины Абхазии, еще и, вместо нас, не только все организовали, но взяли на себя дополнительные финансовые  расходы… Неважно , что их родители родом из Абхазии… Они сделали то , что по сути должны были сделать мы!!!

Через некоторое время, в августе 1992г. разразилась грузино-абхазская война , которую Абхазский народ назвал Отечественной … Стремительное наступление грузинских подразделений и высадка  морского десанта в  Гаграх , привели к тому , что почти вся территория Абхазии  , за исключением Гудаутского и прибрежной части Сухумского районов , и зоны города Ткварчала , оказались под контролем Грузии , в следствии чего  у некоторых  представителей грузинского народа начало проявляться некое шапкозакидательское настроение своей  «великости» , а разномастные воинские  подразделения , подчинявшиеся Китовани , Иоселиани , Ахалая и т.д. занимались в основном грабежом или рэкетом в целом зажиточных жителей Абхазии всех  национальностей (за исключением представителей грузинского народа ) в «подведомственных» им городах и  районах , после чего «экспроприированные» (отобранные) у людей движимое имущество , превратившись в товар , вывозилось  на рыболовецких сейнерах морем на продажу в Турцию , автомобили разными путями – в Грузию .

Контролируемые территории они поделили между собой , расставив на «границах своих зон» охрану , которая осуществляла документальный и «вещевой» досмотр…, нередко между ними происходили «разборки» вплоть до выстрелов …

Война застала меня в Москве , однако  , семейные обстоятельства вынудили в конце  сентября 1992 года выехать в столицу Чечни гор. Грозный , после завершения тамошней очень серьезной проблемы , вылетел в Сочи и оттуда на сейнере , морем направился  в Сухум .

Капитаном сейнера был Владимир Конксиди.  Поскольку , раннее я работал на руководящей должности в Сухумском рыбколхозе ,  Володя был откровенен , он в целом обрисовал картину военного Сухума и Абхазии , объяснив , что выходит в море по приказу очередного Коменданта Сухума ,- из Сочи ввозится буквально все , вплоть до хлеба , так как местные запасы продовольствия на исходе.

Моя Сухумская военная эпопея  продлилась до середины декабря 1992г., т.к. выявилась необходимость вывезти из прифронтового города родственников. Главное здание Государственного Архива Абхазии находилось на ул, Леселидзе         (Абазинская )  , рядом с Теннисными Кортами  , на следующем от моря квартале , вблизи от бывшего Греческого Педагогического  Техникума и напротив бывших Греческой средней школы и Греческого Православного Собора , находится моя квартира.

В один из дней , как помнится , 22 октября 1992 года со стороны Государственного Архива послышался нарастающий шквал выстрелов и множественный людской крик , осмотрительно приблизившись , дабы не попасть под пули , увидел , что группа гвардейцев во главе с бывшим работником Сухрыбколхоза  Димой  Чургулия (из батальона Ахалая ), производит шквальный обстрел здания Госархива , как потом выяснилось , предварительно выдворив нескольких сотрудников , вокруг бегали возмущенные жители ,  на вопрос – Дима , зачем это… делается , был получен четкий ответ – «Георгиевич , отвали, не мешай братуха, война идет… всех завалим, кто будет мешать» , в подтверждение  , над нашими головами взвилась …ну очень «неприятная» , очень длинная автоматная очередь…,  широко раскрытые глаза Димы  как-то неестественно блестели, думается,  он был в наркотическом опьянении!!! Он и раньше этим «зельем» баловался.

Наверное они применяли некие зажигательные патроны(?), потому что как только автоматная очередь достигла третьего этажа , огонь тут же вспыхнул , разгорался все ярче…и  пылал как порох , с треском камышового  пожара !

Недоумение, ярость,  без исходность от невозможности предотвратить зло , ведь  на наших глазах уничтожением сотен тысяч документов , сгорала история наших отцов , дедов и прадедов (учеными Абхазии , в том числе Н.Н.Иоаниди , был собран доказательный материал о непрерывности греческого присутствия здесь на протяжении последних двух тысяч шестисот лет), тогда впервые  ощутил физическую боль сердца , некоторые  женщины плакали, и тут меня осенило, а ведь, очевидно, божье провидение  толкнуло Христо Софианидиса родить идею, (которую с воодушевлением поддержал Леонид Пиперидис и Совет общества «АРГО»), организационно «оформить», а затем приехать в СССР и спасти для всех нас  и, (не побоюсь этого термина) – для человечества , еще одну страницу  нашей Понтийской  Истории!!!

П о с т с к р и п т у м:

Как мне стало известно, весь спасенный документальный материал из Государственного Архива Абхазии, юридическим и фактическим владельцем которого, казалось бы, является Общество «АРГО», почему-то по сей день хранится в личном  архиве  В.Агзидиса, несмотря на то обстоятельство, что с 1999 года он, по причине «импичмента», не является членом Общества «АРГО»!

На днях, оказавшись в офисе общества «Арго», попросил просмотреть документы общественных мероприятий , честно говоря меня поразил  множественный размах полезных  и добрых, нередко судьбоносных деяний, свершенных на благо людей…

Чего стоит наглядный фотодокумент масштабной, более чем двухтысячной манифестации под стенами Парламента – с требованием отправить теплоход в прифронтовой Сухум для спасения гражданского греческого населения , ибо количество жертв , от участившихся бомбардировок , к лету 1993 года  резко возросло…

Или свежие письма-петиции в адрес ключевых Министров нынешнего Правительства и личные встречи с ними Х. Софианидиса, мотивированно доказывающего Антиконституционность Закона,  отменившего выдачу пенсий ОГА многотысячной массе омоенис(репатриантов), и жизненную необходимость его отмены…

При встречах на похоронах , поминках , крестинах , именинах и редких , к сожалению великому,- свадьбах, в беседах между собой мы нередко сетуем , вот , дескать, евреи молодцы – слившись воедино, не только избрали в Израильский Кнессет депутатов из наших, но и заимели  министров из числа наших…

Параллельно, мы, словно слепые котята , не хотим замечать тех из  НАШИХ  Элладских, которые, по сути, вообще разучились что-либо делать лично для себя «родимого», поскольку уже десятилетия вся их деятельность целенаправлена на благо Общества в целом и отдельного человека в частности, ибо по иному жить они просто не могут – конечно это Христо Софианидис !!!

Или не «желаем» присмотреться к начинающим молодым политикам , которые беря пример со старшего поколения , горят желанием повседневно помогать людям – конечно это адвокат Ирина Иоаниду , внучка великого деда , бессребреника Теофила Георгиевича Поповиди , дочь хозяйки «консперативной» Сухумской квартиры , где мы годами собирались , разрабатывая  и претворяя в жизнь планы возрождения греческой школы и строительства  Понтийской Автономии ,- Валентины Поповиди !!!

Или к Константину Габаеридису из Александруполи  (гиганту  двухметрового роста) – состоявшемуся политику Всефракийского масштаба , бессребренику , в «копилке» которого побратимство Александруполи-Сосновый Бор(Атомград Ленинградской Области) , который реально создает рабочие места(в депрессивном приграничном регионе) развитием местного туризма за счет отдыхающих из Сант – Петербурга и Северо-Запада России. , организует инфраструктуру для работы Российских банков в Греческой Фракии , в 2011 г. замыслил и претворил в жизнь участие российских военных моряков с корабля «Цезарь Кунников» в  Октябрьском военном параде в Александруполи и т.д.

Или к Ване ( Иоаннису) Зелилову-вся его более чем двадцатилетняя Элладская жизненная эпопея перенасыщена  борьбой за Понтийскую Правду , впрочем , как и вся  предыдущая жизнь в Абхазии , ежели у кого-то возникала проблема , обращались в греческую «скорую помощь», функцию которой исполнял   Ваня Зелилов !

Или  конечно же к Константину Александридису ,  председателю   Всегреческого  Общества ОХРАНЫ и Развития Культурного Наследия «МОМОЕРИ» , заместителю Председателя Всегреческого Объединения Понтийских Обществ Эллады . Он не только организовал театрально- танцевальный коллектив МОМОЕРИ , но под эгидой Евросоюза и ООН постоянно выезжает с спектаклями в Трабзонский Вилайет Турции , летом и зимой , чаще всего под открытым небом, на площадях городов и на деревенских улицах дает бесплатные спектакли, на которые с великой благодарностью собираются тысячи изумленных зрителей – местных ромеев(румов) , а газеты и телевидение Турции в тоне благожелательного позитива широко освещают это событие как явление в культурной жизни страны в качестве древнейшей этнографической изюминки в тысячелетних обычаях местных аборигенов , многие из которых не утратили к тому же  свой понтийский язык (РУМЧА). Семью  Александридис –Костакиса ,  его очаровательную  супругу  Мирофору , сыновей Евстафия и шестилетнего Ясона , на ниве их плодотворнейшей международной деятельности , лично знают и глубоко уважают многие сотни(если не тысячи) жителей Понто-Караденизского региона Турции!

Он же на постоянной основе ведет бескомпромиссную борьбу с властями по защите социальных прав понтийцев новой волны , в том числе по отмене закона об анулировании пенсий ОГА многотысячной массе наших стариков!

Разумеется, есть и другие личности , предложенная вниманию читателя великолепная пятерка – люди проверенные временем или происхождением, они экономически состоялись, они, как представляется , начали заниматься общественной деятельностью и занимаются по сей день не для того , извлечь пользу для себя «родимого» , а для того ,- чтобы  личным участием изменить этот несовершенный мир…

Ну а если своим голосованием мы сделаем  их  депутатами  Парламента, т.е. своими слугами, то наконец-то в ВУЛИ появится Понтийское лобби…, которое одной из  заглавных  целей своей деятельности, наряду с общеэлладской борьбой по преодолению экономической катастрофы ,  решением социальных вопросов граждан из числа ОМОЕНИС (беженцев-репатриантов) ,  по принципу НЕ НА ВРЕДИТЬ , с чрезвычайной осмотрительностью , в меру своих возможностей , будет оказывать содействие Турецкой Республике на различных политических и экономических площадках Планеты , но не вмешиваясь(неуклюже ) во внутренние дела Генетически родственного соседа ,  вместе с интеллектуальной общественностью , объединившись со всеми прогрессивными силами Понтийского Зарубежья в России, стран Постсоветского Пространства, США, Канады,  Австралии, Европы, Латинской Америки, Африки…, возможно, во главе с «приковавшим» себя к ПОНТУ, без ПАФОСА, благовестом ИВАНОМ САВВИДИ, – станет штабом по мобилизации действий всех патриотов к воссозиданию  ПОНТИЙСКОГО АВТОНОМНОГО   ОЧАГА  В   ПОНТЕ – КАРАДЕНИЗЕ!!!

Член Президиума Союза Диаспор России Российской  Федерации 
Харлампий Георгиевич Политидис

…………………..

Πηγή: Операция «Кокинос Капнас».